Free shipping above € 65,00 in Belgium. Currently, we only ship to the BENELUX, France and Germany.

Privacy- en Cookiebeleid


Dit is de privacyverklaring (hierna de "Privacyverklaring") van Van Steenberge Brouwerij nv, met maatschappelijke zetel te Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde, België en BTW identificatienummer: BE 0416.362.404.


Via deze Privacyverklaring wensen wij jou zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten.

 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Van Steenberge Brouwerij nv   

Contactgegevens:

Lindenlaan 25,

9940 Ertvelde

België

Telefoon: +32 9 344 50 71

Email: info@vansteenberge.com

Wij beschouwen het recht op privacy als een van de meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "GDPR") en met deze Privacyverklaring. 

 

 2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens… 

 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verzamelen en verwerken verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, etc…. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op jou in jouw hoedanigheid van klant of leverancier, maar ook op jou als zakelijke relatie van één van onze klanten.   

De volgende lijst is illustratief en niet exhaustief:   

Algemene persoonsgegevens:  

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Ondernemingsnummer

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt of die ons verstrekt worden door derde partijen binnen de uitoefening van onze opdracht.

Mogelijks verwerken wij in het kader van onze aangeboden diensten volgende gevoelige persoonsgegevens:

- financiële gegevens zoals bankrekeningnummer


Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. "profiling".

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze handel, algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van onze overeenkomsten. 

Brouwerij Van Steenberge draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verwerkt.

 

4. WAARVOOR EN HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

4.1 Verwerkingsgronden

 A. Wettelijke   verplichting:

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

B. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer
 • Leverancierbeheer
 • Uitvoeren van onze dienstverlening en de opdracht gegevens door de klant 

 C. Gerechtvaardigd belang:

Het versturen van een nieuwsbrief naar bestaande klanten.

 D. Toestemming:

Het versturen van een nieuwsbrief naar niet-klanten.

Het plaatsen van testimonials op de website.

Het gebruiken van foto's op onze website en sociale media pagina's.

Het gebruik van cookies (zie cookie policy voor meer details).

4.2 Wijze van verwerken 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

De gegevens worden steeds bewaard binnen de EU of binnen de grenzen van een land dat passende waarborgen biedt ingevolge een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 GDPR. Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

Wij verwerken persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt, evenals gegevens die wij via een openbare bron bekomen.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

4.3 Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij

Wij houden jouw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens (langer) bij te houden.

Zo hebben wij er belang bij jouw persoonsgegevens te bewaren zolang wij burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Brouwerij Van Steenberge heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Brouwerij Van Steenberge past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan.

In geen geval kan Brouwerij Van Steenberge aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

​6. RECHTEN VAN BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Brouwerij Van Steenberge van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Brouwerij Van Steenberge. Daarnaast heeft u steeds het recht om Brouwerij Van Steenberge te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dit geval hoeft u zelfs geen reden op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Brouwerij Van Steenberge in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Brouwerij Van Steenberge te contacteren, hetzij per e-mail naar , per post, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een soortgelijk document aan de hand vanwaar u kan geïdentificeerd worden. De doorgestuurde gegevens zullen uiteraard enkel gebruikt worden om u te identificeren en zal daarna gewist worden.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Brouwerij Van Steenberge evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

​7. HYPERLINKS

De website van Brouwerij Van Steenberge kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Brouwerij Van Steenberge is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

8. WIJZIGINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. 

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

COOKIE POLICY

 

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Van Steenberge Brouwerij nv   

Contactgegevens:

Lindenlaan 25,

9940 Ertvelde

België

Telefoon: +32 9 344 50 71

Email: info@vansteenberge.com

 

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door een website – wanneer deze bezocht wordt door een gebruiker – aan de browser vragen om op het toestel opgeslagen te worden om bepaalde informatie over de gebruiker bij te houden. Een cookie bestaat uit een unieke code waardoor de browser kan herkend worden bij een bezoek aan de website of om de gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan de website.

Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben, zoals de gebruikerservaring verbeteren voor de gebruiker bij herhaaldelijke bezoeken aan de website, door de gekozen taal of voorkeuren op de website te onthouden. Noodzakelijke cookies zorgen er voor dat de website correct werkt. Cookies kunnen statistieken verzamelen over het aantal bezoekers op de website of bepaalde pagina’s gedurende een bepaalde tijd, de website personaliseren of informatie verzamelen omtrent de bezoekers van de website.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt (first party cookies) of door een partner, waarmee deze website samenwerkt (third party cookies). De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. 

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

BROUWERIJ VAN STEENBERGE MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES

 1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 1. Third party cookies

Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

 • Google 

Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten.

Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google Analytics plaatst de volgende cookies:

Cookie naam: _ga

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om een beeld te krijgen van het aantal paginabezoeken, sessies en campagne data. De cookies slaan informatie op anonieme wijze op en er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID.

Duurtijd: 2 jaar

Type: Analytisch 

Cookie naam: _gid

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Het dient tevens om analytische rapporten te creëren van de website. De data die wordt vergaard inzonderheid het aantal paginabezoeken, de bron van de bezoeker en welke pagina’s de bezoekers hebben bezocht, worden in een geanonimiseerde vorm bijgehouden

Duurtijd: 1 dag

Type: Analytisch

Cookie naam: _gat_gtag_UA_134161702_1

Beschrijving: Deze cookie dient om de hoeveelheid verwerkte data door Google te limiteren bij websites met een hoog surfverkeer.

Duurtijd: 1 minuut

Type: Functioneel

BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 Bij browser – Microsoft Internet Explorer 

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

 Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

 • Klik op ‘Safari’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Privacy’.
 • Vink de optie ‘Voorkom volgen door gekoppelde site’ aan om tracking cookies te blokkeren.
 • Vink de optie ‘Blokkeer alle cookies’ aan om alle cookies te blokkeren.

SYSTEEMLOGS EN ONDERHOUD​

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden, kunnen deze toepassing en eventuele services van derden bestanden verzamelen die interactie met deze toepassing registreren (systeemlogboeken) gebruik andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel.INFORMATIE DIE NIET IN DIT BELEID IS OPGENOMEN

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment bij Brouwerij Van Steenberge worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.


English
English