Free shipping above € 65,00 in Belgium. Currently, we only ship to the BENELUX, France and Germany.

Terms and conditions


Artikel 1 – Definities

Brouwerij Van Steenberge / de Ondernemer: Van Steenberge Brouwerij nv, met maatschappelijke zetel te Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0416.362.404 (RPR Gent, afdeling Gent) en met BTW identificatienummer: BE 0416.362.404.
Telefoon: +32 9 344 50 71 - Email: info@vansteenberge.com;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Website: www.brouwerij-van-steenberge.myshopify.com

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Brouwerij Van Steenberge en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Brouwerij Van Steenberge en de Consument.

 

2.2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Brouwerij Van Steenberge zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Hiervoor kan een e-mail gestuurd worden naar info@vansteenberge.com.

 

2.3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

2.4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 - Aanbod

3.1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

3.2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Brouwerij Van Steenberge gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brouwerij Van Steenberge niet.

 3.3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 

4.1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

4.2.      Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brouwerij Van Steenberge onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

 

4.3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Brouwerij Van Steenberge passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Brouwerij Van Steenberge daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4.4.      Brouwerij Van Steenberge zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Brouwerij Van Steenberge waar de Consument met klachten terecht kan
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Brouwerij Van Steenberge deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

4.5.      Indien Brouwerij Van Steenberge zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5 -  Herroepingsrecht

 

5.1.      Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

 

5.2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Gezien de aard van de goederen mogen teruggestuurde goederen niet gebruikt zijn. Dit impliceert onder meer dat de verpakkingen in goede staat moet zijn en niet beschadigd mag zijn (bv. de zegels moeten nog intact zijn). De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Brouwerij Van Steenberge retourneren, conform de door Brouwerij Van Steenberge verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor de verzending zijn integraal ten laste van de Consument.

 

5.3.      Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier (zie bijlage 1 onderaan) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Brouwerij Van Steenberge.

 

5.4.      Binnen de 30 kalenderdagen nadat Brouwerij Van Steenberge de bestelling teruggekregen heeft, wordt de volledige aankoopprijs van de teruggestuurde goederen, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terugbetaald.

 

5.5.      Als de Consument goederen terugstuurt, is deze verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer Brouwerij Van Steenberge de producten terug heeft ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kan de Consument niet vergoed worden. Brouwerij Van Steenberge raadt aan een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

 

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

6.1.      Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Brouwerij Van Steenberge alleen worden uitgesloten indiende Brouwerij Van Steenberge dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

6.2.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door Brouwerij Van Steenberge tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Brouwerij Van Steenberge geen invloed heeft;

 

Artikel 7 - De prijs

 

7.1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

7.2.      In afwijking van het vorige lid kan Brouwerij Van Steenberge producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Brouwerij Van Steenberge geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

7.3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

7.4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Brouwerij Van Steenberge dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

7.5.      De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, taksen en diensten maar exclusief eventuele douanekosten.

 

7.6. Bovenop de aankoopprijs worden nog de verzendkosten aangerekend, dewelke vermeld worden voordat de Consument zijn aankoop definitief plaatst. Deze verzendkosten worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn en in functie van de grootte van het pakket en de bestemming. Deze prijzen kunnen wel op elk ogenblik gewijzigd worden, aangezien Brouwerij Van Steenberge afhankelijk is van een externe transportfirma.

 

Artikel 8 - Betaling


8.1.      Tenzij anders overeengekomen, aanvaardt Brouwerij Van Steenberge alleen voorafbetaling via haar Website.

 

8.2.      Als de Consument onjuistheden opmerkt in betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens de betaling, moet deze dat onmiddellijk melden op het e-mailadres info@vansteenberge.com 


8.3. Brouwerij Van Steenberge maakt in principe gebruik van voorafbetaling. Indien dit niet het geval zou zijn en de Consument niet vooraf heeft betaald en Brouwerij Van Steenberge niet tijdig of niet volledig betaalt, kan Brouwerij Van Steenberge de kosten die daarmee veroorzaakt worden in rekening brengen van de Consument. In elk geval is de Consument vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die Brouwerij Van Steenberge toestuurt aan de Consument blijven in elk geval de eigendom van Brouwerij Van Steenberge tot op het ogenblik der volledige betaling. Indien de Consument niet (tijdig) betaalt, kan Brouwerij Van Steenberge op elk ogenblik beslissen om ze op kosten van de Consument terug te nemen.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 

9.1.      Brouwerij Van Steenberge staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

9.2.      Een door Brouwerij Van Steenberge, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Brouwerij Van Steenberge jegens Brouwerij Van Steenberge kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

9.3.      In de mate dat de Consument bij de levering vaststelt dat de producten niet voldoen aan hetgeen besteld werd (of beschadigd zijn), dient deze dit binnen de 24u te melden aan Brouwerij Van Steenberge per e-mail op info@vansteenberge.com zodoende dat Brouwerij Van Steenberge haar rechten kan vrijwaren jegens de leveringsdienst.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 

10.1.    Brouwerij Van Steenberge zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 

10.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Brouwerij Van Steenberge kenbaar heeft gemaakt.

 

10.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Brouwerij Van Steenberge geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen.

 

10.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Brouwerij Van Steenberge het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

10.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Brouwerij Van Steenberge zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Brouwerij Van Steenberge.

 

10.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Brouwerij Van Steenberge, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 – Informatie over de bezorging

 

11.1.    Brouwerij Van Steenberge bezorgt in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.  Brouwerij Van Steenberge streeft ernaar de producten zo spoedig als mogelijk te bezorgen aan de Consument. Indien het aflevermoment onverhoopt niet gehaald kan worden, zal Brouwerij Van Steenberge de Consument per e-mail op de hoogte houden van het nieuwe verwachte aflevermoment.

 

11.2.    Voor de bezorging van de bestelling kunnen (douane)kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de bestelling en de plaats van levering. De bezorgkosten worden weergegeven tijdens het bestelproces en in de bevestigingsmail.

 

11.3. De bestelling zal worden afgeleverd door DPD of enige andere dienstverlener. Op de dag van de geplande bezorging ontvangt de Consument van Brouwerij Van Steenberge een email met een link naar Track & Trace, waarmee het pakket kan worden gevolgd.

 

11.4.    Personen die een levering van alcoholhoudende producten in ontvangst nemen, moeten de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie hebben bereikt. De bezorger kan naar de leeftijd informeren en om legitimatie vragen. De bezorger kan weigeren de producten af te leveren indien geen geldige legitimatie wordt getoond.

 

11.5.    Als er niemand thuis is, of indien er geen meerderjarige persoon de producten in ontvangst kan nemen, zal de bezorger het pakket mee terugnemen en een kaart in de brievenbus doen. Daarop staat aangegeven of het pakket eventueel bij buren werd afgegeven.

 


Artikel 12 - Overmacht

 

12.1.    In geval van overmacht is Brouwerij Van Steenberge niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Brouwerij Van Steenberge ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. De Consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

 

12.2.    Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle der partijen om die de nakoming van hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert of ernstig bemoeilijkt. Hieronder begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, pandemieën, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 

13.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de volledige inhoud, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie van Brouwerij Van Steenberge berusten bij Brouwerij Van Steenberge en/of bij diegene van wie Brouwerij Van Steenberge een licentie verkregen heeft. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

 

13.2. De Consument mag de Website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 14 -  Klachtenregeling en geschillen

 

14.1.    Brouwerij Van Steenberge hoopt natuurlijk steeds dat al haar klanten 100% tevreden zijn. Als de Consument toch klachten zou hebben over Brouwerij Van Steenberge, kan deze hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure via het contactformulier. Brouwerij Van Steenberge doet er alles aan om de klacht binnen een redelijke termijn te behandelen.

 

Artikel 15 - Aanpassingen van de Algemene Voorwaarden


15.1.    Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf de eerstvolgende bestelling via de Website (en bijhorende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door dit aan te vinken). Vanaf dat ogenblik wordt de Consument geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elke bestelling de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

16.1.    Het Belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden.

 

16.2.    Elk geschil betreffende de inwerkingtreding, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schorsing, de beëindiging en de gedwongen tenuitvoerlegging van deze voorwaarden zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

 

 

BIJLAGE

 

HERROEPINGSFORMULIER

 

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@vansteenberge.com

AAN

Brouwerij van Steenberge

Lindenlaan 25,

9940 Ertvelde

België

 

Email: info@vansteenberge.com 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

 

[aanduiding product]

 

herroept/herroepen*

 

Besteld op       _____________________

Ontvangen op _____________________

 

Naam Consumenten(en):       _____________________

Adres Consument(en):           _____________________

 

 

Handtekening Consument(en):

 

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


English
English